Kako koristimo kolačiće (Cookies)

Ovo obaveštenje je izrađeno u skladu sa članom 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2010, 60/2013 – odluka US, 62/2014 i 95/2018 – dr. zakon), a u vezi sa članovima 21 i 4 stav 1 tačka 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br.87/2018″.

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb server postavlja na hard disk posetioca sajta. Iste koristimo kako bi ovaj sajt radio pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja korisničkog iskustva posetilaca, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, kako bismo istom omogućili pružanje specifičnih tehničkih karakteristika i tako omogućili da posetioci imaju pozitivno korisničko iskustvo.

Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na računar posetioca.

Prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran, te Rukovalac ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta.

Podaci posetioca sajta se ne iznose van teritorije Republike Srbije.

Prillikom posete ovom sajtu isti može preuzeti ili pohraniti informacije iz pretraživača posetioca, najčešće u formi kolačića. Ovo može uključivati informacije o izborima posetioca,  izvršenim pretragama, kao i informacije o digitalnom uređaju koji posetilac koristi. Ove informacije služe kako bi sajt dobro funkcionisao.

Kako možete da promenite postavke o upotrebi kolačića

Kontrolu postavljanja kolačića na Vašem uređaju možete izvršiti putem postavki u Vašem internet pretraživaču. Za promenu postavki vezanih za kolačiće pročitajte uputstva na sledećim linkovima:

Microsoft Edge –   za upute kliknite ovde

Google Chrome – za upute kliknite ovde

Mozilla Firefox – za upute kliknite ovde

Safari – za upute kliknite ovde

Reklamne poruke

Prikupljanjem podataka isporučujemo vam one oglasne poruke koje su zasnovane na vašoj aktivnosti, vašim interesovanjima, navikama, a u cilju neophodne analitike i merenja. Reklamni kolačići takođe omogućavaju merenje efikasnosti reklamnih kampanja.

Prava korisnika sajta/kupca u slučaju obrade ličnih podataka?

Kao lice čiji se podaci u smislu iznetog obrađuju posetioci sajta imaju sledeća prava u skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta EU 2016/679 od 27. aprila 2016. godine koja se primenjuje od 25.maja.2018. godine) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), ostvarujete sledeća prava u odnosu na obradu vaših ličnih podataka sa naše strane:

  • da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, u pisanom obliku budu informisani o identitetu i kontakt podacima rukovaoca,
  • da budu informisani o svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu,
  • da budu informisani o primaocu podataka o ličnosti,
  • da budu informisani o roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje,
  • da budu informisani o postojanju prava da od rukovaoca zahtevaju pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka,
  • da budu informisani o postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
  • da budu informisani o pravu da podnesu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na sledeću adresu: Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd ili na e-adresu: office@poverenik.rs .
  • bude informisani o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju,
  • ostala prava propisana Zakonom.

Za realizaciju gore navedenih prava posetioci sajta se mogu obratiti na sledeću adresu:

Zadužbina Janković i Anđelković , Šumadijski trg br. 6A, Beograd-Čukarica

Ili preko email adrese: office@zaduzbinajankovicandjelkovic.rs

kojom prilikom će biti nužno utvrditi identitet posetioca sajta kao vlasnika podataka, na adekvatan način.

Navedena prava posetilac sajta može ostaviriti na način propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i ista mu mogu biti ograničena u skladu sa predmetnim Zakonom.

Vremenski rok čuvanja podataka

Obrađeni podaci se čuvaju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, kao i u skladu sa zakonom.

Podaci dati prilikom registracije na našem sajtu se čuvaju do trenutka deaktivacije korisničkog naloga.

U skladu sa pozitivnim propisima podaci se mogu čuvati i duže.

Po isteku perioda čuvanja, lični podaci će biti trajno obirsani ili učinjeni anonimnim.

U slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost.

Ostali sajtovi

Zadužbina Janković i Anđelković sajt može sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Ova Politika privatnosti se primenjuje samo na ovaj sajt i/ili Aplikaciju, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da se upoznate sa politikom privatnosti na tim sajtovima. Zadužbina Janković i Anđelković ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica do koje je došlo upućivanjem sa sajta www.zaduzbinajankovicandjelkovic.rs

Završne odredbe

Lica mlađa od 15 godina ne mogu koristiti ovu web stranicu. Rukovalac ne prikuplja, niti zadržava lične podatke lica mlađih od 15 godina. Ukoliko roditelji odnosno zakonski zastupnici lica mlađeg od 15 godine otkriju da je isto poslalo lične podatke bez njihove saglasnosti, tj. pristanka, potrebno je da se isti obrate na našu adresu sedišta ili putem e-mail-a na office@zaduzbinajankovicandjelkovic.rs

O eventualnoj nameri da podatke posetilaca sajta obrađujemo u svrhu različitu od svrhe za koju su prikupljeni pre započinjanja dalje obrade ćemo iste o tome poučiti.  

Ova Politika privatnosti se ima menjati kako bi se uskladila sa stvarnim stanjem i pozitivnim zakonskim propisima, iz kog razloga je potrebno da sa vremena na vreme istu proveravate.

Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti Ova Politika stupa na snagu dana 27.05.2022. godine.

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.