Zadužbina Janković Andjelkovic

PRAVILA  I  USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA  – Zadužbina Janković i Anđelković

Sastavni deo ovih Pravila korišćenja su Politika privatnosti i Politika o kolačićima

Korišćenjem bilo kog dela sajta www.zaduzbinajankovicandjelkovic.rs automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja.

Korišćenjem sajta smatra se da su korisnici upoznati sa aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u potpunosti.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu i/ili Aplikaciji su u isključivom vlasništvu Zadužbina Janković  i Anđelković, vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera Zadužbina Janković  i Anđelković te se mogu isključivo koristiti za ličnu upotrebu odnosno ne smeju se komerijalizovati.

Korisnički nalog je dozvoljeno da otvore samo lica koja su navršila najmanje 15 godina života.  Prihvatanjem ovih Pravila korišćenja, garantujete da ste dovoljnog uzrasta.

Zadužbina Janković i Anđelković sajt

Sajt Zadužbina Janković  i Anđelković sastoji se od sadržaja koji pripadaju isključivo Zadužbina Janković  i Anđelković, sadržaja poslovnih partnera, povezanih pravnih lica i oglašivača kao i linkova na spoljne stranice koje nisu u vlasništvu Zadužbina Janković  i Anđelković.

Sve sadržaje sajta Zadužbina Janković  i Anđelković koristite na sopstvenu odgovornost i Zadužbina Janković  i Anđelković se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja eventualno može da nastane  korišćenjem istih.

Autorska prava i intelektualna svojina

Zadužbina Janković  i Anđelković  polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programske kodove). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta kao i Aplikacije smatra se kršenjem autorskih prava, te će se pravna zaštita u slučaju neovlašćenog korišćenja bilo kog dela sajta i Aplikacije bez pisane dozvole vlasnika autorskih prava (Zadužbina Janković  i Anđelković, partnera, korisnika i dr…) smatrati kršenjem istih.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene žigove, podatke, fotografije, idejna rešenja, objavljeni tekstovi u isključivom su vlasništvu Zadužbina Janković  i Anđelković ili trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Zadužbina Janković  i Anđelković, te se korisnik obavezuje da neće na bilo koji način povrediti ista. U suprotnom Zadužbina Janković  i Anđelković tražiće zaštitu istih pred nadležnim pravosudnim organima u Republici Srbiji.

Izmene pravila

Zadužbina Janković  i Anđelković zadržava pravo da bez najave povremeno izmeni pravila korišćenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI  Zadužbina Janković  i Anđelković

Poštovani posetioci sajta, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti. Svaka poseta našoj stranici znači da ste istu pročitali i da ste sa istom u celosti saglasni. Ukoliko vam ista iz nekog razloga ne odgovara, molimo vas da ne koristite ovu web stranicu.

Opšte odredbe

Zadužbina Janković  i Anđelković, Ul. Šumadijski trg 6A, mat. br. 28829248, obrađuje samo podatke neophodne za poslovanje i pružanje kvalitetne usluge posetiocima sajta/i ili Aplikacije, te se obavezuje da štiti privatnost posetilaca sajta/ i ili Aplikacije i garantuje da će podatke koje  isti ostave obrađivati u skladu sa namenom zbog koje su prikupljeni i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Zadužbina Janković  i Anđelković preduzima razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena prikupljenih podataka o ličnosti posetilaca sajta i/ili Aplikacije.

Istovremeno akcenat se stavlja na obezbeđenje uslova da se lični podaci naših Korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti.

Rukovalac podatke o ličnosti prikupljene u skladu sa Zakonom obezbeđuje elektronskom i fizičkom zaštitom, i to korišćenjem Interneta, unutrašnje mreže za pristup podacima, uvođenjem šifrovane lozinke za pristup fajlovima, instaliranjem posebnih programa za zaštitu od neovlašćenog pristupa fajlovima, selekcije pristupa samo neophodnim podacima.

Fizička zaštita podataka podrazumeva odvajanje fajlova s prikupljenim podacima, sprečavanje pristupa neovlaščenim licima sigurnosnim sistemima zaštite i sl.

Zadužbina Janković  i Anđelković se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS smatra Rukovocem, shodno čemu ističe svoje podatke:

Poslovno ime: Zadužbina Janković  i Anđelković

Sedište: Šumadijski trg 6A

Matični broj: 28829248

PIB: 109384420

Telefon: +381 11 4040446

Email: office@zaduzbinajankovicandjelkovic.rs

Politika privatnosti je interni akt Rukovaoca kojim isti nastoji da obezbedi zaštitu osnovnih prava i sloboda fizičkih lica –  posetilaca sajta u pogledu obrade podataka o ličnosti, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Ovom Politikom privatnosti se precizira pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti, vrste podataka koji se obrađuju, način prikupljanja, način obrade i korišćenja obrađenih podataka, mere zaštite podataka, rokovi čuvanja obrađenih podataka, prava posetilaca sajta u pogledu obrade podataka kao i način ostvarenja istih.

Prilikom obrade podataka o ličnosti, te pri donošenju ove Politike privatnosti Rukovalac, se ima pridržavati načela obrade propisanih Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS (dalje : Zakon)  i Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Značenje izraza

„Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

„Lice na koje se podaci odnose” je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

„Obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

„Rukovalac” je Zadužbina Janković  i Anđelković, Ul. Šumadijski trg 6A, matični broj: 28829248, PIB 109384420 – samostalno određuje svrhu i način obrade.

„Obrađivač” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca,

„Primalac” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

„Pristanak” lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom, klikom, registracijom na sajtu, štikliranjem polja prilikom posete sajta i svakom drugom jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

„Povreda podataka o ličnosti” je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

„Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik)” je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS i dr. zakona iz te oblasti.

Pravni osnov i svrha obrade

Pravni osnov za obrađivanje podataka o ličnosti mogu činiti:

Za registraciju, tj. kreiranje korisničkog naloga na našem sajtu potrebni su nam sledeći podaci posetioca sajta:

Navedeni podaci se obrađuju u sledeće svrhe:

Podatke o posetiocu sajta možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju saglasnosti istog, i to:

Posetilac sajta je odgovoran za pristup svom korisničkom nalogu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Isti garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Rukovaocu.

Rukovalac podatke čuva do opoziva ili odjave korisničkog naloga u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može bilo kada pismeno odjaviti mailom poslatim na office@zaduzbinajankovicandjelkovic.rs (mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio) ili slanjem dopisa na adresu sedišta Rukovaoca.

Podaci posetioca sajta (izuzev passworda), kao i istorija pretraživanja istog, dostupni su radno angažovanim licima kod i od Rukovaoca, u meri u kojoj je neophodno za ispunjenje svrhe obrade i ostvarenja legitimnih interesa Rukovaoca.

Rukovalac za potrebe statistike praćenja poseta sajtu koristi Google Analytics, koja pak obrađuje sledeće podatke:

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sr . Rukovalac nije odgovoran za obradu podataka koju vrši Google Analytics.

U zakonom dozvoljenim okvirima i u zavisnosti od svrhe obrade, podatke posetilaca sajta možemo podeliti sa sledećim kategorijama lica:

Ukoliko posetilac sajta ima dodatna pitanja u vezi za Politikom privatnosti i ostvarivanjem svojih prava može nam se obratiti putem e-maila office@zaduzbinajankovicandjelkovic.rs

Podaci koje posetilac tom prilikom dostavi (IP adresa i/ili e-mail adresa) biće korišćeni za odgovor na postavljena pitanja.

Kako bismo u što kraćem roku odgovorili na konkretno pitanje posetioca sajta potrebno je da isti dostavi tražene podatke,  u suprotnom nećemo biti u mogućnosti da postupimo po zahtevu.

Na našem sajtu se mogu koristiti različite tehnologije kako bismo isti poboljšali, pojednostavili, učinili efikasnim i sigurnim. Te tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime npr. kolačići, flash kolačići itd.

Svi podaci koje tom prilikom prikupimo biće pažljivo analizirani i obrađeni, te iskorišćeni za poboljšanje kvaliteta sadržaja sajta i prilagođavanja istog potrebama svakog konkretnog korisnika.

Exit mobile version